25 lat. Jubileusz firmy TA-NO.

Zapytanie ofertowe nr 2/2020

Informacje o ogłoszeniu

Dotyczy projektu pt. „Wprowadzenie do oferty nowej gamy przyczep modułowych wykonanych ze stopów lekkich, dzięki wdrożeniu innowacyjnej technologii laserowego cięcia i precyzyjnego gięcia metali w firmie P.H.P.U. TA-NO Tadeusz Nockoski”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka
Działanie II.3: Zwiększenie konkurencyjności MŚP
Poddziałanie II.3.1: Innowacje w MŚP
Konkurs nr: RPLD.02.03.01-IP.02-10-040/18
Wniosek o dofinansowanie nr: RPLD.02.03.01-10-0061/18
Zamówienie realizowane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności na podstawie Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

I. Zamawiający

Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjno Usługowe TA-NO Tadeusz Nockoski
ul. Główna 73/75, Kolonia Zawada
97-200 Tomaszów Mazowiecki
NIP 7731197535
REGON 590467755
tel. 44 7 260 370
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
adres www: www.ta-no.pl

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie prasy krawędziowej wraz z integralnym oprogramowaniem.
Podstawowe minimalne, wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne:
 • nacisk 250 ton (lub 2500 kN),
 • całkowita długość gięcia 4100 mm.,
 • standardowy skok [S] 265 mm.,
 • prześwit [D] 550 mm.,
 • odległość między kolumnami 3750 mm.,
 • szczelina wewnętrzna [T] 400 mm.,
 • szerokość stołu 60 mm.,
 • zakres przejazdu zderzaków w osi X (2/4/5-osie) 1050 mm.,
 • przejazd osi X (2/4/5-osi) 600 mm.,
 • prędkość przesuwu osi X (2/4/5-osi) 650 mm/s.,
 • dokładność pozycjonowania oś X (2/4/5-osi) 0,04 mm.,
 • przejazd osi R (2/4/5-osi) 250 mm.,
 • prędkość przesuwu osi R (2/4/5-osi) 200 mm/s.,
 • dokładność pozycjonowania osi R (2/4/5-osi) 0,1 mm.,
 • dojazd oś Z 2900 mm.,
 • szybkość dojazdu oś Z (4/5-osi) 1500 mm/s.,
 • szybkość dojazdu oś Z (6-osi) 1200 mm/s.,
 • dokładność pozycjonowania oś Z (4/5-osi) 0,1 mm.,
 • szybkość dojazdu oś Y 200 mm/s.,
 • ok.max prędkość dobiegu w osi Y (w trybie High Speed - wysoka prędkość) 220 mm/s.,
 • maksymalny Szybkość gięcia oś Y 10 mm/s.,
 • ok.max prędkość pracy w osi Y (w trybie High Speed – wysoka prędkość) 20 mm/s.,
 • ok.max prędkość pracy w osi Y (w trybie High Speed – wysoka prędkość dla pracy z robotem) 20 mm/s.,
 • dokładność pozycjonowania oś Y 0,004 mm.,
 • pojemność oleju 580 l.,
 • moc głównego napędu 22 kW.,
 • laserowy pomiar kąta gięcia dokonujący pomiaru w czasie rzeczywistym,
 • hydrauliczne mocowania stempli z możliwością ich obracania w osi,
 • oprogramowanie dedykowane, tworzone przez producenta maszyn zawierające jedną licencję programu do obsługi gięcia z automatyczną obróbką różnych rozszerzeń i rysunków 3D,
 • minimum 3 komplety stempli na pełną długość maszyny 4100 mm, dzielone na sekcje o maksymalnej długości dł. 510.
 • stemple o wysokości roboczej min 150mm.,
 • minimum 2 komplety matryc na pełną długość maszyny 4100 mm, dzielone na sekcje o maksymalnej długości dł. 510.
Miejsce dostawy: ul. Główna 73/75, Kolonia Zawada, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
Termin dostawy: do 20 tygodni od daty podpisania umowy.

III. Harmonogram realizacji zamówienia

Data ogłoszenia zapytania ofertowego: 29.01.2020r.
Termin składania ofert: 28.02.2020r.
Otwarcie ofert i wybór oferenta: 02.03.2020r.
Podpisanie umowy: do 30 dni od dnia wyboru oferenta.

IV. Warunki udziału w postępowaniu

 • Oferta powinna zawierać pełną nazwę oferenta, adres, numer telefonu, NIP, datę sporządzenia, termin realizacji zamówienia, datę ważności oferty, walutę, wartość oferty netto oraz brutto (w przypadku ceny podanej w PLN), warunki płatności.
 • Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
  • Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  • Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
  • Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  • Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
  • Pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
 • Oferta musi zawierać oświadczenie, że oferent uzyskał pełne informacje dotyczące warunków i przedmiotu zamówienia.
 • Jeżeli cena zostanie podana w walucie obcej, przeliczenie na PLN nastąpi wg średniego kursu NBP z dnia zamknięcia postępowania.
 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert cząstkowych, wariantowych itp.
 • Zamawiający nie przewiduje zmiany warunków umowy zawartej w ramach niniejszego postępowania, za wyjątkiem pkt. 7, cz. IV niniejszego Zapytania.
 • Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie wydłużenia terminu wykonania umowy w przypadku zdarzeń losowych lub z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie.

V. Kryteria wyboru oferenta

Przy wyborze oferenta stosowane będą następujące kryteria wyboru:
 • Cena – 80 %
 • Długość gwarancji – 20 %
Sposób oceny:

Kryterium nr 1 cena:
Oferent, który zaoferuje cenę netto najniższą otrzyma 80 punktów. Dla pozostałych oferentów punktacja kryterium będzie obliczana wg następującego wzoru:
C – cena najniższa netto / cena netto rozpatrywanej oferty x 80
Kryterium nr 2 długość gwarancji:
Oferent, który zaoferuje najdłuższy okres gwarancji otrzyma 20 punktów. Dla pozostałych oferentów punktacja kryterium będzie obliczana wg następującego wzoru:
G – okres gwarancji rozpatrywanej oferty (liczba miesięcy) / najdłuższy okres gwarancji (liczba miesięcy) x 20
Wynik oceny oferty stanowić będzie suma kryteriów C i G – W = C + G
Zamówienie zostanie powierzone oferentowi, który uzyska najwyższą liczbę punktów.

VI. Termin i sposób składania oferty

Termin składania ofert upływa dnia 28.02.2020 r. o godzinie 23:59:59 czasu lokalnego.
Ofertę należy dostarczyć za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście na adres: ul. Główna 73/75, Kolonia Zawada, 97-200 Tomaszów Mazowiecki lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Oferty złożone po terminie oraz w niewłaściwy sposób pozostaną bez rozpatrzenia.

VII. Wykluczenia.

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

VIII. Kontakt do zamawiającego

P.H.P.U. TA-NO Tadeusz Nockoski
ul. Główna 73/75, Kolonia Zawada
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. 44 7 260 370
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
adres www: www.ta-no.pl

Informacji o prowadzonym postępowaniu udziela:
p. Jakub Nockoski
tel. +48 609 765 550
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

IX. Załączniki

 • Zapytanie ofertowe nr 2/2020
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków podstawowych udziału w postępowaniu

Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjno Usługowe TA-NO Tadeusz Nockoski

97-200 Kolonia Zawada, ul. Główna 73/75, gm. Tomaszów Mazowiecki, Polska
tel. 447260370, e-mail: ta-no@ta-no.com.pl

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem
Prawa autorskie © 2022 TA-NO. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Please publish modules in offcanvas position.