25 lat. Jubileusz firmy TA-NO.

Warunki gwarancji

1. Odpowiedzialność.

 • Sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z tym że odpowiedzialność ta jest ograniczona do szkody o rzeczywistym charakterze, wyłączając utracone korzyści. Sprzedający nie ponosi również odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe z powodu niewłaściwego doboru Produktów, ich niewłaściwego wykorzystania lub użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem bądź instrukcją obsługi i konserwacji, jak również jakiekolwiek szkody na których wystąpienie lub rozmiar wpływ miał stan i właściwości infrastruktury w ramach której Produkty mają być eksploatowane, w tym w szczególności tych jej elementów, z którymi Produkty mają być połączone.
 • W każdym przypadku odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu wszelkich szkód nieobjętych wyłączeniem zostaje ograniczona do rzeczywistej straty Kupującego, w wysokości nieprzekraczającej kwoty 100% wynagrodzenia umownego netto, przy czym ograniczenie to nie znajdzie zastosowania do szkód spowodowanych z winy umyślnej.
 • Jeżeli strony uzgodniły pisemnie dostawę Produktów lub materiałów niespełniających Polskich Norm lub innych norm technicznych lub bezpieczeństwa, bądź w przypadku przerabiania przez Sprzedającego Produktów na podstawie wskazówek lub rysunków Kupującego, Sprzedający nie odpowiada za wynikłe z tego szkody.
 • Za możliwości zastosowania i skutki wykorzystania Produktów dostarczonych przez Sprzedającego w określonych rozwiązaniach konstrukcyjnych Kupującego, odpowiada Kupujący, nawet, jeżeli Sprzedający był włączony jako doradca lub konsultant w przygotowanie konstrukcji i finalnego produktu Kupującego.
 • Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego z tytułu wad towaru wykonanego przez Kupującego z zastosowaniem Produktów dostarczonych przez Sprzedającego.

2. Gwarancja.

 • P.H.P.U. TA-NO, zwany dalej Gwarantem, udziela gwarancji, że produkt wolny jest od wad materiału i wykonania Odpowiedzialność Gwaranta nie obejmuje normalnego zużycia lub zniszczenia.
 • Gwarancja dla swojej ważności wymaga podpisania Karty Gwarancyjnej przez Kupującego. Uprawnionym z gwarancji jest posiadacz oryginalnej poprawnie wypełnionej Karty Gwarancyjnej.
 • Kupujący uprawniony jest do realizacji praw wynikających z gwarancji wyłącznie w oparciu o wystawioną przez Gwaranta kartę gwarancyjną i wyłącznie w przypadku przestrzegania zasad użytkowania i konserwacji sprzedawanego Produktu, określonych przez Gwaranta.
 • Gwarant udziela 12 miesięcznej gwarancji na sprzedawany Produkt liczonej od dnia zakupu Produktu, wskazanego w karcie gwarancyjnej.
 • Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia ujawnionych w okresie gwarancyjnym wad materiału lub wykonania zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszej Karcie Gwarancyjnej poprzez naprawę lub wymianę na urządzenie wolne od wad. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant.
 • Gwarancją objęte są wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących pierwotnie w sprzedanym Produkcie.
 • Gwarancja nie obejmuje wad powstałych z innych przyczyn, w tym w szczególności wad powstałych wskutek:
  1. nieprawidłowego użytkowania lub zastosowania Produktu;
  2. nieprawidłowego doboru Produktu do warunków użytkowania;
  3. nieprawidłowego montażu lub konserwacji;
  4. napraw lub ingerencji dokonanych przez Kupującego bądź osoby trzecie bez uprzedniej zgody Gwaranta lub niezgodnie ze wskazówkami udzielonymi przez Gwaranta;
  5. działania siły wyższej.
 • Wady będą usuwane w wyznaczonym serwisie Gwaranta w zależności od kategorii gwarancji udzielanej na dany typ urządzenia przez producenta. Termin gwarancji, jej zakres oraz miejsce świadczenia usług gwarancyjnych podane są w Specyfikacji Gwarancji Producenta.
 • W przypadku świadczenia usług gwarancyjnych uprawniony z gwarancji zobowiązany jest dostarczyć urządzenie na koszt własny.
 • Warunkiem korzystania z uprawnień gwarancyjnych jest dostarczenie lub okazanie urządzenia wraz z dowodem zakupu i oryginalną, poprawnie wypełnioną Kartą Gwarancyjną (tzn. zawierającą pieczęć firmową Gwaranta, numer dowodu zakupu, datę sprzedaży, nazwę i typ urządzenia, numer fabryczny, numer VIN, oznaczenie kategorii gwarancji, czytelny podpis osoby wystawiającej kartę oraz podpis kupującego).
 • Do każdego urządzenia wystawia się tylko jeden dokument Karty Gwarancyjnej w chwili sprzedaży nowego urządzenia w celu eksploatacji. Termin gwarancji biegnie od dnia tej sprzedaży. Wystawienie duplikatu wymaga zgody Gwaranta. Odpowiedzialność za błędy popełnione przy wypisywaniu Karty Gwarancyjnej ponosi Gwarant.
 • Gwarant udziela gwarancji, która obowiązuje tylko na terenie Polski. Naprawy gwarancyjne nie będę wykonywane poza granicą Polski. Wszelkie naprawy nawet w okresie gwarancji wykonywane poza granicą Polski obciążają Kupującego. W sytuacji, jeżeli Kupujący chce, aby Gwarant wykonał naprawę za granicą Polski naprawa taka będzie naprawą odpłatną w każdym zakresie, w tym odpłatne są części, robocizna, dojazd i inne. Koszty naprawy, o których mowa w zdaniu poprzednim określone zostaną przez Sprzedającego po zgłoszeniu Kupującego i płatne będą na podstawie rachunku wystawionego przez Sprzedającego.
 • Karta Gwarancyjna jest jedynym dokumentem, na podstawie którego, uprawniony z gwarancji może dochodzić swych praw na terenie Polski z tytułu udzielonej gwarancji. Ma ona charakter nadrzędny w stosunku do gwarancji fabrycznych, które mogą być zawarte w instrukcji obsługi lub innych dokumentach dołączonych do sprzedanego produktu.
 • Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa uprawnionego z gwarancji do domagania się zwrotu utraconych korzyści w związku z wadami urządzenia. Gwarant nie odpowiada za szkody w mieniu wyrządzone przez wadliwy produkt.
 • Gwarant zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia usług, jeśli ich wykonanie groziłoby naruszeniem przepisów dotyczących norm zawartych w posiadanym Świadectwie Zgodności WE.

3. Realizacja gwarancji.

 • Przed dostarczeniem produktu do naprawy gwarancyjnej uprawniony z gwarancji zobowiązany jest do skontaktowania się telefonicznie w celu weryfikacji faktycznego sprzętowego uszkodzenia produktu przez konsultantów technicznych Gwaranta, którzy pomogą rozwiązać problem lub potwierdzą konieczność przekazania produktu do serwisu.
 • Przy zgłaszaniu wadliwego produktu uprawniony z gwarancji powinien załączyć sporządzony w formie pisemnej dokładny opis objawów wadliwego działania produktu z uwzględnieniem środowiska pracy i sposobu w jaki się ujawniają.
 • Uprawniony z gwarancji zobowiązany jest do dostarczenia pisemnej informacji o jakichkolwiek zainstalowanych w produkcie dodatkowych podzespołach przed wykonaniem usługi serwisowej. W przypadku braku takiej informacji ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia tych elementów ponosi uprawniony z gwarancji.
 • Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe podczas transportu produktu do serwisu oraz z serwisu do Kupującego.
 • W przypadku świadczenia usług gwarancyjnych w miejscu awarii produktu uprawniony z gwarancji zgłasza uszkodzenie telefonicznie lub pisemnie wraz z danymi osoby kontaktowej w celu umożliwienia uzyskania dalszych informacji dotyczących uszkodzenia. Po telefonicznej weryfikacji zgłoszenia przez konsultantów technicznych w umówionym terminie realizuje usługę gwarancyjną.
 • Gwarant dołoży wszelkich starań, aby usunięcie wady zostało wykonane w terminie do 14 dni od momentu otrzymania wadliwego produktu lub zgłoszenia w przypadku usług wykonywanych w miejscu uszkodzenia produktu. Gwarant zastrzega sobie prawo do wydłużenia tego terminu w przypadku konieczności importowania elementów do naprawy spoza terytorium Polski lub w innych uzasadnionych przypadkach.
 • Gwarant zastrzega sobie prawo do obciążenia uprawnionego z gwarancji kosztami usług serwisowych transportu, gdy uszkodzenie nie było objęte gwarancją lub nie wykryto żadnej wady, za którą odpowiedzialny jest Gwarant.
 • Kupujący zobowiązany jest do wykonywania czynności serwisowych produktu. Zaniechanie przez Kupującego wykonywania obowiązku, o którym mowa w zdaniu pierwszym powoduje wygaśnięcie uprawnień z gwarancji. Gwarant może odmówić wykonania usługi gwarancyjnej w przypadku stwierdzenia naruszenia plomb umieszczonych na produkcie lub podzespołach wchodzących w jego skład, niekompletności produktu, niezgodności lub niekompletności danych w dokumentacji, dokonywania nieautoryzowanych napraw, zmian konstrukcyjnych, używania produktu do celów niezgodnych z przeznaczeniem, przeciążania produktu oraz dokonywania przebudowy produktu przez nieuprawnione przez Gwaranta osoby.
 • Wymienione przez Gwaranta części oraz urządzenia stają się jego własnością.

4. Wyłączenia gwarancyjne.

 • Gwarancja nie ma zastosowania do podzespołów eksploatacyjnych ulegających naturalnemu zużyciu w wyniku eksploatacji (np. okładziny hamulcowe i ich elementy, linki hamulcowe i ich elementy, bieżnik opon, żarówki, zmiany zachodzące w wyniku działania promieniowania UV, itp.) objętych odrębną gwarancją, której treść podana jest na ulotkach dostarczonych wraz z tymi podzespołami eksploatacyjnymi.
 • Podzespoły i części eksploatacyjne należy reklamować u Sprzedającego okazując dowód zakupu.
 • Gwarancja dotyczy tylko produktu, na który została wydana.
 • Gwarancja nie obejmuje podzespołów innych producentów, zamontowanych w zakupionym urządzeniu lub dostarczonych wraz z nim. Warunki gwarancyjne na podzespoły i urządzenia innych producentów zostały określone przez tych producentów.
 • Gwarancja nie obejmuje również:
  1. uszkodzeń wynikłych ze zdarzeń losowych (uszkodzenia elektryczne, pożar, powódź, kolizje i wypadki komunikacyjne, itp.);
  2. uszkodzeń mechanicznych i wywołanych nimi wad;
  3. uszkodzeń wynikających z eksploatacji produktu w warunkach lub w sposób niezgodny ze specyfikacją producenta, w szczególności wynikających z przeciążania produktu;
  4. uszkodzeń powstałych z winy lub niewiedzy użytkownika;
  5. czynności opisanych w instrukcji obsługi, które uprawniony z gwarancji zobowiązany jest wykonać we własnym zakresie i na własny koszt;
  6. uszkodzeń transportowych powstałych podczas transportu produktu do naprawy;
  7. uszkodzeń powstałych w wyniku stosowania podzespołów i części eksploatacyjnych nie zalecanych przez producenta;
  8. wadliwego działania produktu spowodowanego konfliktem pomiędzy zamontowanymi samodzielnie podzespołami lub częściami;
  9. zjawisko śniedzi na powierzchniach świeżo galwanizowanych tzw. białej rdzy jest typowym zjawiskiem dla powierzchni ocynkowanych, biały nalot który obniża wartość estetyczną nie obniża wartości antykorozyjnej stali i nie podlega reklamacji.

5. Rękojmia.

Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu zostaje wyłączona.


Kolonia Zawada, dn. 01.06.2013r.
Ostatnia aktualizacja, dn. 07.03.2020r.

Nawet 3 lata gwarancjiBezpłatny serwis w czasie gwarancjiNa wszystkie nasze pojazdy możesz uzyskać certyfikat TEMPO 100

Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjno Usługowe TA-NO Tadeusz Nockoski

97-200 Kolonia Zawada, ul. Główna 73/75, gm. Tomaszów Mazowiecki, Polska
tel. 447260370, e-mail: ta-no@ta-no.com.pl

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem
Prawa autorskie © 2024 TA-NO. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Please publish modules in offcanvas position.