25 lat. Jubileusz firmy TA-NO.

Zapytanie ofertowe nr 1/2020

Informacje o ogłoszeniu

Dotyczy projektu pt. „Wprowadzenie do oferty nowej gamy przyczep modułowych wykonanych ze stopów lekkich, dzięki wdrożeniu innowacyjnej technologii laserowego cięcia i precyzyjnego gięcia metali w firmie P.H.P.U. TA-NO Tadeusz Nockoski”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka
Działanie II.3: Zwiększenie konkurencyjności MŚP
Poddziałanie II.3.1: Innowacje w MŚP
Konkurs nr: RPLD.02.03.01-IP.02-10-040/18
Wniosek o dofinansowanie nr: RPLD.02.03.01-10-0061/18
Zamówienie realizowane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności na podstawie Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

I. Zamawiający

Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjno Usługowe TA-NO Tadeusz Nockoski
ul. Główna 73/75, Kolonia Zawada
97-200 Tomaszów Mazowiecki
NIP 7731197535
REGON 590467755
tel. 44 7 260 370
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
adres www: www.ta-no.pl

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie wykrawarki laserowej wraz z integralnym oprogramowaniem.
Części składowe wykrawarki:
 • maszyna (korpus, napędy, sterowanie, podajnik, system wyciągowy i filtrujący, automatyczny magazyn blachy zasilający maszynę w materiał),
 • laser CO2 lub YAG (rezonator – wytwarzający energie w postaci wiązki światłą; droga wiązki – system transportu energii z rezonatora przez głowicę do wycinanego arkusza; agregat chłodzący – chłodzenie rezonatora i drogi wiązki),
 • oprogramowanie dedykowane, tworzone przez producenta maszyny zawierające 2 licencje ciecia laserowego wraz z modułem zarządzania produkcją.
Podstawowe minimalne, wymagane parametry techniczne:
 • długość konstrukcyjna, ok. [długość] 14500 mm.,
 • szerokość konstrukcyjna, ok. [szerokość] 6300 mm.,
 • wysokość konstrukcyjna, ok. [wysokość] 3200 mm.,
 • wielkość nominalna arkusza (X) 4000 mm.,
 • wielkość nominalna arkusza (Y) 2000 mm.,
 • obszar cięcia (X) 4105 mm.,
 • obszar cięcia (Y) 2100 mm.,
 • dojazd oś Z 100 mm.,
 • maksymalna jednoczesna prędkość pozycjonowania 169 m/min.,
 • maksymalna prędkość pozycjonowania równoległego osi X/Y 120 m/min.,
 • dwustronna powtarzalność pozycjonowania jednej osi R (poISO 230-2:2006) 0,05 mm.,
 • uśrednione, dwustronne odchylenie położenia jednej osi M (poISO 230-2:2006) 0,1 mm.,
 • dokładność wykrywania krawędzi +/-0,5 mm.,
 • maksymalna waga detalu 1900 kg.,
 • czas wymiany stołu 28 s.,
 • źródło laserowe Fiber 6000,
 • moc 6000 W,
 • zakres regulacji 600-6000 W,
 • długość fali Fiber,
 • stal (maksymalna grubość blachy) 25 mm.,
 • stal nierdzewna (maksymalna grubość blachy) 30 mm.,
 • aluminium (maksymalna grubość blachy) 30 mm.,
 • mosiądz (maksymalna grubość blachy) 15 mm.,
 • miedź (maks. grubość arkusza) 12 mm.,
 • pojemność automatycznego magazynu min. 60 półek, nośność każdej z półki min. 2500kg, wielkość półki min. 4x1,5m, wysokość półki min. 100mm.,
 • całkowita konsumpcja elektryczna systemu (z systemem odpylania i chłodnicą) 27 kW.
Miejsce dostawy: ul. Główna 73/75, Kolonia Zawada, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
Termin dostawy: do 24 tygodnie od daty podpisania umowy.

III. Harmonogram realizacji zamówienia

Data ogłoszenia zapytania ofertowego: 29.01.2020r.
Termin składania ofert: 28.02.2020r.
Otwarcie ofert i wybór oferenta: 02.03.2020r.
Podpisanie umowy: do 30 dni od dnia wyboru oferenta.

IV. Warunki udziału w postępowaniu

 • Oferta powinna zawierać pełną nazwę oferenta, adres, numer telefonu, NIP, datę sporządzenia, termin realizacji zamówienia, datę ważności oferty, walutę, wartość oferty netto oraz brutto (w przypadku ceny podanej w PLN), warunki płatności.
 • Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
  • Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  • Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
  • Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  • Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
  • Pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
 • Oferta musi zawierać oświadczenie, że oferent uzyskał pełne informacje dotyczące warunków i przedmiotu zamówienia.
 • Jeżeli cena zostanie podana w walucie obcej, przeliczenie na PLN nastąpi wg średniego kursu NBP z dnia zamknięcia postępowania.
 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert cząstkowych, wariantowych itp.
 • Zamawiający nie przewiduje zmiany warunków umowy zawartej w ramach niniejszego postępowania, za wyjątkiem pkt. 7, cz. IV niniejszego Zapytania.
 • Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie wydłużenia terminu wykonania umowy w przypadku zdarzeń losowych lub z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie.

V. Kryteria wyboru oferenta

Przy wyborze oferenta stosowane będą następujące kryteria wyboru:
 • Cena – 80 %
 • Długość gwarancji – 20 %
Sposób oceny:

Kryterium nr 1 cena:
Oferent, który zaoferuje cenę netto najniższą otrzyma 80 punktów. Dla pozostałych oferentów punktacja kryterium będzie obliczana wg następującego wzoru:
C – cena najniższa netto / cena netto rozpatrywanej oferty x 80
Kryterium nr 2 długość gwarancji:
Oferent, który zaoferuje najdłuższy okres gwarancji otrzyma 20 punktów. Dla pozostałych oferentów punktacja kryterium będzie obliczana wg następującego wzoru:
G – okres gwarancji rozpatrywanej oferty (liczba miesięcy) / najdłuższy okres gwarancji (liczba miesięcy) x 20
Wynik oceny oferty stanowić będzie suma kryteriów C i G – W = C + G
Zamówienie zostanie powierzone oferentowi, który uzyska najwyższą liczbę punktów.

VI. Termin i sposób składania oferty

Termin składania ofert upływa dnia 28.02.2020 r. o godzinie 23:59:59 czasu lokalnego.
Ofertę należy dostarczyć za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście na adres: ul. Główna 73/75, Kolonia Zawada, 97-200 Tomaszów Mazowiecki lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Oferty złożone po terminie oraz w niewłaściwy sposób pozostaną bez rozpatrzenia.

VII. Wykluczenia.

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

VIII. Kontakt do zamawiającego

P.H.P.U. TA-NO Tadeusz Nockoski
ul. Główna 73/75, Kolonia Zawada
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. 44 7 260 370
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
adres www: www.ta-no.pl

Informacji o prowadzonym postępowaniu udziela:
p. Jakub Nockoski
tel. +48 609 765 550
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

IX. Załączniki

 • Zapytanie ofertowe nr 1/2020
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków podstawowych udziału w postępowaniu

Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjno Usługowe TA-NO Tadeusz Nockoski

97-200 Kolonia Zawada, ul. Główna 73/75, gm. Tomaszów Mazowiecki, Polska
tel. 447260370, e-mail: ta-no@ta-no.com.pl

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem
Prawa autorskie © 2024 TA-NO. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Please publish modules in offcanvas position.