Rozstrzygnięcie dot. zapytania nr 7/2018

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania dot. zapytania ofertowego nr 7/2018

Kolonia Zawada, 18-12-2018

Dotyczy projektu pt. „Wzrost konkurencyjności i innowacyjności firmy TA-NO poprzez budowę hali produkcyjnej oraz zakup maszyn, w celu wprowadzenia nowego rodzaju przyczep na rynek”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka
Działanie II.3: Zwiększenie konkurencyjności MŚP
Poddziałanie II.3.1: Innowacje w MŚP
Konkurs nr: RPLD.02.03.01-IP.02-10-009/16
Wniosek o dofinansowanie nr: RPLD.02.03.01-10-0430/16
Zapytanie ofertowe: nr 7/2018

Zamówienie realizowane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności na podstawie Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wykaz otrzymanych ofert:
1. INSTAL ZED - Firma prywatna Zbyszek Dudkiewicz
2. INSTAL SERWIS - Marta Wiktorowicz

Na podstawie otrzymanych ofert dokonano wyboru oferenta dla zadania opisanego w Zapytaniu ofertowym nr 7/2018.
Zadanie zostanie powierzone firmie INSTAL SERWIS Marta Wiktorowicz, która w ramach przeprowadzonego postępowania otrzymała największą ilość punktów.>/p>

Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjno Usługowe TA-NO Tadeusz Nockoski

97-200 Kolonia Zawada, ul. Główna 73/75, gm. Tomaszów Mazowiecki, Polska
tel. 447260370, e-mail: ta-no@ta-no.com.pl

Please publish modules in offcanvas position.