25 lat. Jubileusz firmy TA-NO.

Zapytanie ofertowe nr 1/2019

Informacje o ogłoszeniu

Dotyczy projektu pt. „Wzrost konkurencyjności i innowacyjności firmy TA-NO poprzez budowę hali produkcyjnej oraz zakup maszyn, w celu wprowadzenia nowego rodzaju przyczep na rynek”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka
Działanie II.3: Zwiększenie konkurencyjności MŚP
Poddziałanie II.3.1: Innowacje w MŚP
Konkurs nr: RPLD.02.03.01-IP.02-10-009/16
Wniosek o dofinansowanie nr: RPLD.02.03.01-10-0430/16
Zamówienie realizowane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności na podstawie Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

I. Zamawiający

Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjno Usługowe TA-NO Tadeusz Nockoski
ul. Główna 73/75, Kolonia Zawada
97-200 Tomaszów Mazowiecki
NIP: 7731197535
REGON: 590467755
Tel.: 44 7 260 370
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres www: www.ta-no.pl

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie linii do produkcji płyt XPS o następującej specyfikacji technicznej (wymagane parametry minimalne):
- możliwość jednorazowego prasowania płyt o długości 8m bieżących i szerokości 2,80m bieżącego.
Specyfikacja techniczna linii dla etapu załadowczego (wymagane parametry minimalne):
- bęben do rozwijania rolek laminatów i blach - do rozwijania przynajmniej jednej rolki lub więcej, na podstawie, z systemem jezdnym do przestawiania.
Specyfikacja techniczna linii dla etapu prasowania (wymagane parametry minimalne):
- stół do prasowania na nóżkach metalowych o powierzchni roboczej 800 cm x 300cm (+/- 5cm),
- membrana przykrywająca stół z materiału typu plawil, EPDM lub podobnego,
- pompa próżniowa ze zbiornikiem powietrza (próżni) minimum 50 litrów, silnik elektryczny 1- lub 3-fazowy, minimum 1,5kW,
- regulator podciśnienia, zawory kulowe, przewody rurowe, elementy złączne.
Specyfikacja techniczna linii dla etapu przygotowawczego do obróbki (wymagane parametry minimalne):
- stół obróbczy do paneli z systemem przyssawek próżniowych do przenoszenia paneli.

Miejsce dostawy: ul. Główna 73/75, Kolonia Zawada, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
Termin dostawy: do 60 dni od daty podpisania umowy.

III. Harmonogram realizacji postępowania

Data ogłoszenia zapytania ofertowego: 16.09.2019 r.
Termin składania ofert: 30.09.2019 r.
Otwarcie ofert i wybór oferenta: 01.10.2019 r.
Podpisanie umowy: do 14 dni od dnia wyboru oferenta

IV. Warunki udziału w postępowaniu

 • Oferta powinna zawierać pełną nazwę oferenta, adres, numer telefonu, NIP, datę sporządzenia, termin realizacji zamówienia, datę ważności oferty, walutę, wartość oferty netto oraz brutto, warunki płatności.
 • Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
  • Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  • Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
  • Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  • Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
  • Pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
 • Oferta musi zawierać oświadczenie, że oferent uzyskał pełne informacje dotyczące warunków i przedmiotu zamówienia.
 • Jeżeli cena zostanie podana w walucie obcej, przeliczenie na PLN nastąpi wg średniego kursu NBP z dnia zamknięcia postępowania.
 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert cząstkowych, wariantowych itp.
 • Zamawiający nie przewiduje warunków zmian umowy zawartej w ramach niniejszego postępowania.

V. Kryteria wyboru oferenta

Przy wyborze oferenta stosowane będą następujące kryteria wyboru:
 • Cena – 80 %
 • Długość gwarancji – 20 %
Sposób oceny:

Kryterium nr 1 cena:
Oferent, który zaoferuje cenę netto najniższą otrzyma 80 punktów. Dla pozostałych oferentów punktacja kryterium będzie obliczana wg następującego wzoru:
C – cena najniższa netto / cena netto rozpatrywanej oferty x 80
Kryterium nr 2 długość gwarancji:
Oferent, który zaoferuje najdłuższy okres gwarancji otrzyma 20 punktów. Dla pozostałych oferentów punktacja kryterium będzie obliczana wg następującego wzoru:
G – okres gwarancji rozpatrywanej oferty (liczba miesięcy) / najdłuższy okres gwarancji (liczba miesięcy) x 20
Wynik oceny oferty stanowić będzie suma kryteriów C i G – W = C + G
Zamówienie zostanie powierzone oferentowi, który uzyska najwyższą liczbę punktów.

VI. Termin i sposób składania oferty

Termin składania ofert upływa dnia 30.09.2019 r. o godzinie 23:59:59 czasu lokalnego.
Ofertę należy dostarczyć za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście na adres: ul. Główna 73/75, Kolonia Zawada, 97-200 Tomaszów Mazowiecki lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Oferty złożone po terminie oraz w niewłaściwy sposób pozostaną bez rozpatrzenia

VII. Wykluczenia.

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

VIII. Konktakt do zamawiającego

P.H.P.U. TA-NO Tadeusz Nockoski
ul. Główna 73/75, Kolonia Zawada
97-200 Tomaszów Mazowiecki
Tel. 44 7 260 370
e-mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres www: www.ta.no.pl

Informacji o prowadzonym postępowaniu udziela:
p. Jakub Nockoski
tel. +48 609 765 550
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

IX. Załączniki

 • Oświadczenie o spełnieniu warunków podstawowych udziału w postępowaniu
 • Zapytanie ofertowe

Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjno Usługowe TA-NO Tadeusz Nockoski

97-200 Kolonia Zawada, ul. Główna 73/75, gm. Tomaszów Mazowiecki, Polska
tel. 447260370, e-mail: ta-no@ta-no.com.pl

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem
Prawa autorskie © 2022 TA-NO. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Please publish modules in offcanvas position.