25 lat. Jubileusz firmy TA-NO.

Zapytanie ofertowe nr 5/2018

Informacje o ogłoszeniu

Dotyczy projektu pt. „Wzrost konkurencyjności i innowacyjności firmy TA-NO poprzez budowę hali produkcyjnej oraz zakup maszyn, w celu wprowadzenia nowego rodzaju przyczep na rynek”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka
Działanie II.3: Zwiększenie konkurencyjności MŚP
Poddziałanie II.3.1: Innowacje w MŚP
Konkurs nr: RPLD.02.03.01-IP.02-10-009/16
Wniosek o dofinansowanie nr: RPLD.02.03.01-10-0430/16
Zamówienie realizowane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności na podstawie Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

I. Zamawiający

Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjno Usługowe TA-NO Tadeusz Nockoski
ul. Główna 73/75, Kolonia Zawada
97-200 Tomaszów Mazowiecki
NIP: 7731197535
REGON: 590467755
Tel.: 44 7 260 370
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres www: www.ta-no.pl

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych stanowiących etap budowy hali produkcyjnej, w tym wykonanie: utwardzenia terenów zewnętrznych wraz z urządzeniem terenów zielonych (place, chodniki, tereny zielone – zgodnie z projektem).

Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany jest w dokumentacji budowlanej. Pełna dokumentacja budowlana znajduje się w siedzibie Zamawiającego do wglądu po uprzednim uzgodnieniu terminu wglądu, do upływu terminu składania ofert. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej celem zapoznania się z warunkami miejsca planowanej inwestycji przed przystąpieniem do przygotowywania oferty.

Miejsce wykonania prac budowlanych: działka nr ewidencyjny 140, w obrębie ewidencyjnym Kolonia Zawada-Dąbrowa, gmina Tomaszów Mazowiecki
Termin wykonania: do 15.05.2019 r.

III. Harmonogram realizacji postępowania

Data ogłoszenia zapytania ofertowego: 07.09.2018 r.
Termin składania ofert: 08.10.2018 r.
Otwarcie ofert i wybór oferenta: 09.10.2018 r.
Podpisanie umowy: do 30 dni od dnia wyboru oferenta

IV. Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający łącznie następujące warunki:
 • Posiada wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej/Krajowego Rejestru Sądowego lub jego odpowiednik w kraju Wykonawcy – weryfikacja warunku na podstawie przesłanej oferty.
 • Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w realizacji podobnych zleceń – weryfikacja na podstawie wykazu zrealizowanych co najmniej 3 zleceń odpowiadającym wielkością i zakresem przedmiotowemu zamówieniu – stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
 • Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia – weryfikacja na podstawie załącznika nr 4, będącego informacją dotyczącą kierownika budowy/robót posiadającego wymagane uprawnienia budowlane dla zakresu robót, który będzie oddelegowany przy realizacji zlecenia.
 • Posiada polisę lub inny dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na kwotę co najmniej 1,0 mln zł – weryfikacja na podstawie kserokopii polisy lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na kwotę co najmniej 1,0 mln zł.

V. Kryteria wyboru oferenta

Przy wyborze oferenta stosowane będą następujące kryteria wyboru:
 • Cena – 90 %
 • Długość gwarancji – 5 %
 • Termin realizacji – 5 %
Sposób oceny:

Kryterium nr 1 cena:
Oferent, który zaoferuje cenę netto najniższą otrzyma 90 punktów. Dla pozostałych oferentów punktacja kryterium będzie obliczana wg następującego wzoru:
C – cena najniższa netto / cena netto rozpatrywanej oferty x 90
Kryterium nr 2 długość gwarancji:
Oferent, który zaoferuje najdłuższy okres gwarancji otrzyma 5 punktów. Dla pozostałych oferentów punktacja kryterium będzie obliczana wg następującego wzoru:
G – okres gwarancji rozpatrywanej oferty (liczba miesięcy) / najdłuższy okres gwarancji (liczba miesięcy) x 5
Kryterium nr 3 termin realizacji:
Oferent, który zaoferuje najkrótszy okres realizacji otrzyma 5 punktów. Dla pozostałych oferentów punktacja kryterium będzie obliczana wg następującego wzoru:
T – najkrótszy termin realizacji (liczba miesięcy) / termin realizacji rozpatrywanej oferty (liczba miesięcy) x 5
Wynik oceny oferty stanowić będzie suma kryteriów C, G oraz T – W = C + G + T
Zamówienie zostanie powierzone oferentowi, który uzyska najwyższą liczbę punktów.

VI. Termin i sposób składania oferty

Termin składania ofert upływa dnia 03.10.2018 r. o godzinie 23:59:59 czasu lokalnego.
Ofertę należy dostarczyć za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście na adres: ul. Główna 73/75, Kolonia Zawada, 97-200 Tomaszów Mazowiecki lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Oferty złożone po terminie oraz w niewłaściwy sposób pozostaną bez rozpatrzenia
 • Oferta powinna zawierać pełną nazwę oferenta, adres, numer telefonu, NIP, datę sporządzenia, termin realizacji zamówienia, datę ważności oferty, walutę, wartość oferty netto oraz brutto, warunki płatności.
 • Do oferty należy przedłożyć oświadczenia informujące, że oferent uzyskał pełne informacje dotyczące warunków i przedmiotu zamówienia oraz że oferent zapoznał się z pełną dokumentacją budowlaną, a także, że nie jest powiązany z zamawiającym kapitałowo oraz osobowo. Oświadczenia należy złożyć na wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
 • Do oferty należy przedłożyć informacje dopuszczające oferenta do udziału w postępowaniu, na wzorach stanowiących załączniki do zapytania ofertowego nr 3 oraz 4.
 • Jeżeli cena zostanie podana w walucie obcej, przeliczenie na PLN nastąpi wg średniego kursu NBP z dnia zamknięcia postępowania.
 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert cząstkowych, wariantowych itp.
 • Zamawiający przewiduje zmiany warunków umowy zawartej w ramach niniejszego postępowania wyłącznie w przypadku konieczności dokonania modyfikacji projektu budowlanego.

VII. Wykluczenia.

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

VIII. Konktakt do zamawiającego

P.H.P.U. TA-NO Tadeusz Nockoski
ul. Główna 73/75, Kolonia Zawada
97-200 Tomaszów Mazowiecki
Tel. 44 7 260 370
e-mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres www: www.ta.no.pl

Informacji o prowadzonym postępowaniu udziela:
p. Jakub Nockoski
tel. +48 609 765 550
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

IX. Załączniki

 • Opis przedmiotu zamówienia
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków podstawowych udziału w postępowaniu
 • Wykaz zrealizowanych zleceń
 • Oświadczanie o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 • Zapytanie ofertowe

Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjno Usługowe TA-NO Tadeusz Nockoski

97-200 Kolonia Zawada, ul. Główna 73/75, gm. Tomaszów Mazowiecki, Polska
tel. 447260370, e-mail: ta-no@ta-no.com.pl

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem
Prawa autorskie © 2024 TA-NO. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Please publish modules in offcanvas position.