25 lat. Jubileusz firmy TA-NO.

Zapytanie ofertowe nr 1/2018

Informacje o ogłoszeniu

Dotyczy projektu pt. „Opracowanie modelu biznesowego firmy TA-NO w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstwa”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka
Działanie II.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw
Poddziałanie II.2.1: Modele biznesowe MŚP
Konkurs nr: RPLD.02.02.01-IP.02-10-019/17
Wniosek o dofinansowanie nr: RPLD.02.02.01-10-0152/17
Zamówienie realizowane jest na podstawie Wytycznych programowych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFRR).

Zamawiający

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe TA-NO Tadeusz Nockoski
ul. Główna 73/75, Kolonia Zawada
97-200 Tomaszów Mazowiecki
NIP: 7731197535
REGON: 590467755
Tel.: 44 7 260 370
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres www: www.ta-no.pl

Numer ogłoszenia

1075202

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa doradcza polegająca na opracowaniu nowego modelu biznesowego firmy PPHU Ta-No Tadeusz Nockoski w zakresie internacjonalizacji.
Opracowanie powinno obejmować następujące elementy:
 • Podstawowe informacje o dokumencie
  1. nazwa wnioskodawcy
  2. nazwa wykonawcy usług doradczych
  3. imiona i nazwiska autorów dokumentu,
  4. data sporządzenia dokumentu.Oferta powinna zawierać pełną nazwę oferenta, adres, numer telefonu, NIP, datę sporządzenia, termin realizacji zamówienia, datę ważności oferty, walutę, wartość oferty netto oraz brutto, warunki płatności.
 • Krótki opis historii i działalności wnioskodawcy.
 • Określenie celów strategicznych i operacyjnych w kontekście planowanej działalności eksportowej przedsiębiorstwa (w tym strategia eksportowa w zakresie produktu, ceny, dystrybucji, promocji).
 • Opis produktów/ usług przedsiębiorstwa przeznaczonych do internacjonalizacji. Analiza SWOT dla wybranych produktów/usług.
 • Analiza pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa.
 • Przegląd strategicznych rynków (w tym określenie wybranych rynków docelowych dla działalności eksportowej przedsiębiorstwa wraz z uzasadnieniem).
 • Przeprowadzenie analizy aktów prawnych, procedur, zwyczajów, praktyk handlowych i zasad warunkujących dostęp produktów lub usług przedsiębiorstwa do wybranych rynków docelowych (w tym określenie norm, wymagań, certyfikatów).
 • Wskazanie i uzasadnienie wyboru działań rekomendowanych do wdrożenia strategii przedsiębiorstwa w zakresie internacjonalizacji, koniecznych do wejścia na nowe rynki zbytu (wraz ze wstępnym ich harmonogramem i kosztorysem).

Termin realizacji zamówienia

Przedmiot zamówienia musi zostać przekazany Zamawiającemu oraz przez niego odebrany maksymalnie do dnia 25.05.2018 r.

Harmonogram realizacji zamówienia

Data ogłoszenia zapytania ofertowego: 13.04.2018 r.
Termin składania ofert: 27.04.2018 r.
Otwarcie ofert i wybór oferenta: 28.04.2018 r.
Podpisanie umowy: do 7 dni od dnia wyboru oferenta

Warunki udziału w postępowaniu

 • Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 • Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
  5. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
 • Oferta musi zawierać oświadczenie, że oferent uzyskał pełne informacje dotyczące warunków i przedmiotu zamówienia.
 • Jeżeli cena zostanie podana w walucie obcej, przeliczenie na PLN nastąpi wg średniego kursu NBP z dnia zamknięcia postępowania.
 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert cząstkowych, wariantowych itp.
 • Zamawiający nie przewiduje warunków zmian umowy zawartej w ramach niniejszego postępowania.

Kryteria wyboru oferenta

Przy wyborze oferenta stosowane będą następujące kryteria wyboru:
 • Cena – 80 %
 • Termin realizacji – 20 %
Sposób oceny:
 • Kryterium nr 1 cena:
  Oferent, który zaoferuje cenę netto najniższą otrzyma 80 punktów. Dla pozostałych oferentów punktacja kryterium będzie obliczana wg następującego wzoru:
  C – cena najniższa netto / cena netto rozpatrywanej oferty x 80
 • Kryterium nr 2 termin realizacji:
  Oferent, który zaoferuje najkrótszy termin realizacji zamówienia otrzyma 20 punktów. Dla pozostałych oferentów punktacja kryterium będzie obliczana wg następującego wzoru:
  T – termin realizacji rozpatrywanej oferty (liczba dni)/ najkrótszy termin realizacji (liczba dni) x 20
  Wynik oceny oferty stanowić będzie suma kryteriów C i T – W = C + T
  Zamówienie zostanie powierzone oferentowi, który uzyska najwyższą liczbę punktów.

Termin i sposób składania ofert.

Termin składania ofert upływa dnia 27.04.2018 r. o godzinie 23:59:59 czasu lokalnego.
Ofertę należy dostarczyć za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście na adres: ul. Główna 73/75, Kolonia Zawada, 97-200 Tomaszów Mazowiecki lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Oferty złożone po terminie oraz w niewłaściwy sposób pozostaną bez rozpatrzenia.

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Kontakt do zamawiającego

P.P.H.U TA-NO Tadeusz Nockoski
Ul. Główna 73/75, Kolonia Zawada
97-200 Tomaszów Mazowiecki
Tel. 44 7 260 370
e-mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres www: www.ta.no.pl

Informacji o prowadzonym postępowaniu udziela:
p. Jakub Nockoski
tel. +48 609 765 550
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załączniki

1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie wykonawcy

Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjno Usługowe TA-NO Tadeusz Nockoski

97-200 Kolonia Zawada, ul. Główna 73/75, gm. Tomaszów Mazowiecki, Polska
tel. 447260370, e-mail: ta-no@ta-no.com.pl

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem
Prawa autorskie © 2024 TA-NO. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Please publish modules in offcanvas position.