25 lat. Jubileusz firmy TA-NO.

Zapytanie ofertowe nr 1/2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 28-12-2017

Nazwa zamawiającego

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE TA-NO TADEUSZ NOCKOSKI

Numer ogłoszenia

1075202

Miejsce i sposób składania ofert

 • Ofertę należy dostarczyć za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście na adres: ul. Główna 73/75, Kolonia Zawada, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
  lub na adres e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 • Oferta powinna zawierać pełną nazwę oferenta, adres, numer telefonu, NIP, datę sporządzenia, termin realizacji zamówienia, datę ważności oferty, walutę, wartość oferty netto oraz brutto, warunki płatności.
 • Oferta musi zawierać oświadczenie, że oferent uzyskał pełne informacje dotyczące warunków i przedmiotu zamówienia.
 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert cząstkowych, wariantowych.
 • Oferty złożone po terminie oraz w niewłaściwy sposób pozostaną bez rozpatrzenia.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jakub Nockoski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 609 765 550

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie wykrawarki rewolwerowej o następującej specyfikacji technicznej (wymagane parametry minimalne):
 • Wysięg ramy: 1500x2500 mm
 • Maksymalna grubość blachy - ST 3S: 6,3 mm
 • Dokładność wykrawania: +/- 0,10 mm
 • Nacisk: 200 kN
 • Rozmiar stołu: 1524 x 2500 mm
W skład wyposażenia wykrawarki wchodzić powinno:
 • Oprogramowanie Off Line
 • Uchwyt narzędzi - max. średnica 50.9 mm
 • Uchwyt narzędzi - max. średnica 88.9 mm
 • Redukcja + uchwyt matrycy
 • Zestaw standardowych narzędzi (21 szt.)

Miejsce dostawy

ul. Główna 73/75, Kolonia Zawada, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

Termin dostawy

do 8 m-cy od daty podpisania umowy.

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: tomaszowski Miejscowość: Kolonia Zawada

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia
Celem zamówienia jest wybór dostawcy wykrawarki rewolwerowej, będącej elementem projektu realizowanego przez PPHU TA-NO Tadeusz Nockoski pt. "Wzrost konkurencyjności i innowacyjności firmy TA-NO poprzez budowę hali produkcyjnej oraz zakup maszyn, w celu wprowadzenia nowego rodzaju przyczep na rynek", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Poddziałanie II.3.1: INNOWACJE w MŚP.

Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie wykrawarki rewolwerowej o następującej specyfikacji technicznej (wymagane parametry minimalne):
 • Wysięg ramy: 1500x2500 mm
 • Maksymalna grubość blachy - ST 3S: 6,3 mm
 • Dokładność wykrawania: +/- 0,10 mm
 • Nacisk: 200 kN
 • Rozmiar stołu: 1524 x 2500 mm
W skład wyposażenia wykrawarki wchodzić powinno:
 • Oprogramowanie Off Line
 • Uchwyt narzędzi - max. średnica 50.9 mm
 • Uchwyt narzędzi - max. średnica 88.9 mm
 • Redukcja + uchwyt matrycy
 • Zestaw standardowych narzędzi (21 szt.)

Miejsce dostawy

ul. Główna 73/75, Kolonia Zawada, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

Termin dostawy

do 8 m-cy od daty podpisania umowy.

Harmonogram realizacji zamówienia

 • Data ogłoszenia zapytania ofertowego: 14.12.2017r.
 • Termin składania ofert: 28.12.2017r.
 • Otwarcie ofert i wybór oferenta: 29.12.2017r.
 • Podpisanie umowy: do 30 dni od dnia wyboru oferenta

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

 • Oferta powinna zawierać pełną nazwę oferenta, adres, numer telefonu, NIP, datę sporządzenia, termin realizacji zamówienia, datę ważności oferty, walutę, wartość oferty netto oraz brutto, warunki płatności.
 • Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym.
  Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
  a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
  c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
  e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
 • Oferta musi zawierać oświadczenie, że oferent uzyskał pełne informacje dotyczące warunków i przedmiotu zamówienia.
 • Jeżeli cena zostanie podana w walucie obcej, przeliczenie na PLN nastąpi wg średniego kursu NBP z dnia zamknięcia postępowania.
 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert cząstkowych, wariantowych itp.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający nie przewiduje warunków zmian umowy zawartej w ramach niniejszego postępowania.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oświadczenie o spełnieniu warunków - załącznik nr 1 do zapytanie ofertowego nr 1/2017

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Przy wyborze oferenta stosowane będą następujące kryteria wyboru:
 • Cena – 80 %
 • Długość gwarancji – 20 %

Sposób oceny:

 • Kryterium nr 1 cena:
  Oferent, który zaoferuje cenę netto najniższą otrzyma 80 punktów. Dla pozostałych oferentów punktacja kryterium będzie obliczana wg następującego wzoru:
  C – cena najniższa netto / cena netto rozpatrywanej oferty x 80
 • Kryterium nr 2 długość gwarancji:
  Oferent, który zaoferuje najdłuższy okres gwarancji otrzyma 20 punktów. Dla pozostałych oferentów punktacja kryterium będzie obliczana wg następującego wzoru:
  G – okres gwarancji rozpatrywanej oferty (liczba miesięcy) / najdłuższy okres gwarancji (liczba miesięcy) x 20
Wynik oceny oferty stanowić będzie suma kryteriów C i G – W = C + G
Zamówienie zostanie powierzone oferentowi, który uzyska najwyższą liczbę punktów.

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający (beneficjent)

Nazwa
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE TA-NO TADEUSZ NOCKOSKI
Adres
97-200 Kolonia Zawada, ul. Główna 73/75
woj. łódzkie, pow. tomaszowski

NIP 7731197535

Tytuł projektu

WZROST KONKURENCYJNOŚCI I INNOWACYJNOŚCI FIRMY TA-NO POPRZEZ BUDOWĘ HALI PRODUKCYJNEJ ORAZ ZAKUP MASZYN, W CELU WPROWADZENIA NOWEGO RODZAJU PRZYCZEP NA RYNEK

Numer projektu

RPLD.02.03.01-10-0430/16-00

Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjno Usługowe TA-NO Tadeusz Nockoski

97-200 Kolonia Zawada, ul. Główna 73/75, gm. Tomaszów Mazowiecki, Polska
tel. 447260370, e-mail: ta-no@ta-no.com.pl

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem
Prawa autorskie © 2024 TA-NO. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Please publish modules in offcanvas position.