25 lat. Jubileusz firmy TA-NO.

Ogólne warunki sprzedaży

1. Postanowienia ogólne.

 • Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią ogólne warunki w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego i mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży towarów i usług, w których sprzedającym jest Tadeusz Nockoski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjno Usługowe „TA-NO” Nockoski Tadeusz z siedzibą w 97-200 Kolonia Zawada, ul. Główna 73/75, gm. Tomaszów Mazowiecki, Polska, NIP: 7731197535, Regon: 590467755 zwany dalej Sprzedającym.
 • Niniejsze OWS stanowią integralną część umów sprzedaży towarów i usług zawieranych przez Sprzedającego.
 • Niniejsze OWS nie mają zastosowania, jeżeli drugą stroną umowy jest osoba fizyczna, która nabywa rzeczy lub zamawia usługi w celu niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Niniejsze OWS wyłączają stosowanie innych wzorców umownych (ogólne warunki umowy, warunki sprzedaży, wzory umowy, regulaminy itp.) stosowanych lub ustalanych przez Kupującego, za wyjątkiem tych wyraźnie przez Sprzedającego zaakceptowanych.
 • Niniejsze OWS są publikowane są na stronie internetowej Sprzedającego: www.ta-no.com.pl.

2. Definicje użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży.

Określenia oznaczają:
 • OWS - niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży.
 • Sprzedający – Tadeusz Nockoski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjno Usługowe „TA-NO” Nockoski Tadeusz z siedzibą w 97-200 Kolonia Zawada, ul. Główna 73/75, gm. Tomaszów Mazowiecki, Polska, NIP: 7731197535, Regon: 590467755.
 • Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, a także wspólnik spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez niego działalności gospodarczej.
 • Termin płatności – dzień zapłaty zobowiązania Kupującego wskazany na wystawionej przez Sprzedającego fakturze VAT lub wynikający z umowy.
 • Towar – towary handlowe i wyroby produkowane i/lub sprzedawane przez Sprzedającego w ramach zawartej z Kupującym umowy, bądź na podstawie złożonego przez Kupującego zamówienia.
 • Usługi - usługi wykonywane przez Sprzedającego w ramach zawartej z Kupującym umowy, bądź na podstawie złożonego przez Kupującego zamówienia.

3. Zawarcie umowy.

 • Informacje dotyczące Produktów, których sprzedawcą jest Sprzedający, przedstawione w katalogach, folderach, broszurach itp., a także zamieszczone na stronie internetowej Sprzedającego mają jedynie charakter reklamowy i nie są ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 • Jakiekolwiek porozumienia, zapewnienia, gwarancje, przyrzeczenia i zmiany składane ustnie przez pracowników lub przedstawicieli Sprzedającego w związku z zawarciem umowy sprzedaży, złożeniem oferty lub potwierdzeniem zamówienia nie wiążą Sprzedającego i nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń wobec Sprzedającego.
 • Kupujący może składać zamówienia pisemnie oraz drogą elektroniczną.
 • Zamówienie Kupującego powinno zawierać następujące dane:
  1. nazwę Kupującego – wraz ze wskazaniem dokładnego adresu
  2. numer NIP
  3. określenie wskazanego Produktu nazwą handlową lub symbolem alfanumerycznym z oferty
  4. ilość zamówionego towaru
  5. termin, miejsce i warunki dostawy/odbioru Produktu.
 • W odpowiedzi na zamówienie Kupującego, Sprzedający przesyła w formie pisemnej (e-mailem lub listownie) ofertę cenową dot. Produktów objętych danym zamówieniem
 • Umowa pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym zostaje zawarta w chwili potwierdzenia przez Sprzedającego warunków umowy.
 • Brak pisemnego zamówienia oraz potwierdzenia zamówienia we wskazany sposób jest jednoznaczny z tym, że umowa sprzedaży nie została zawarta. Wyłącza się wszelkie prawem przewidziane możliwości milczącego (dorozumianego) zawarcia umowy.
 • Zawarcie umowy możliwe jest również na podstawie pisemnej oferty złożonej przez Sprzedającego. W przypadku rozbieżności pomiędzy zamówieniem złożonym przez Kupującego, a ofertą Sprzedającego, wiążące jest potwierdzenie zamówienia, które jest wystawiane i przesłane Kupującemu przez Sprzedającego, chyba że Kupujący odwoła zamówienie, w formie pisemnej (e-mailem), niezwłocznie jednakże nie później niż w ciągu 1 dnia kalendarzowego od dnia otrzymania pisemnego potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego.
 • Jeżeli zamówienie dotyczy wcześniej przedstawionej przez Sprzedającego oferty, konieczne jest umieszczenie na zamówieniu numeru tej oferty. W razie nie powołania się na numer oferty, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niezgodności cenowe na fakturze VAT, brak dostępności Produktu, jak również niezgodności w szczególnych parametrach Produktu określonych w pierwotnym zamówieniu.
 • W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Sprzedającego, Sprzedający nie będzie mógł wykonać umowy w całości lub w części, przysługuje mu prawo odstąpienia od niej w całości lub w części. Prawo takie przysługuje do umówionego przez Strony dnia dostawy/odbioru Produktów. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualnie powstałą przez to szkodę Kupującego oraz/lub jego partnerów handlowych czy kontrahentów. Odstąpienie od umowy przez Sprzedającego nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń wobec Sprzedającego.
 • Anulowanie zamówienia przez Kupującego jest dopuszczalne przed otrzymaniem potwierdzenia zamówienia Sprzedającego. W sytuacji potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego, W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Sprzedającego, Sprzedający nie będzie mógł wykonać umowy w całości lub w części, przysługuje mu prawo odstąpienia od niej w całości lub w części. Prawo takie przysługuje do umówionego przez Strony dnia dostawy/odbioru Produktów. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualnie powstałą przez to szkodę Kupującego oraz/lub jego partnerów handlowych czy kontrahentów. Odstąpienie od umowy przez Sprzedającego nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń wobec Sprzedającego.
  Anulowanie zamówienia przez Kupującego jest dopuszczalne tylko w wyjątkowych sytuacjach, po uprzednim pisemnym ustaleniu warunków anulowania zamówienia ze Sprzedającym. Sprzedający zastrzega sobie prawo do obciążenia Kupującego rzeczywistymi kosztami, które powstały do momentu anulacji - nie większymi niż wartość zamówienia.

4. Cena.

 • Cena za Produkt będący przedmiotem umowy sprzedaży będzie każdorazowo określana w ofercie Sprzedającego lub umowie sprzedaży.
 • Kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny w terminie wynikającym z wystawianej przez Sprzedającego faktury VAT, o ile inny termin nie wynika z zapisów oferty lub postanowień umowy sprzedaży.
 • Termin i forma płatności uzgadniane są dla każdego Kupującego indywidualnie.
 • Zapłata ceny dokonywana jest w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedającego w fakturze VAT lub w innej formie ustalonej w ofercie lub umowie sprzedaży.
 • Zapłata uznana jest za dokonaną z chwilą wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedającego.
 • Sprzedający zastrzega sobie prawo do jednostronnego podwyższenia ceny Produktów w razie, gdy po zawarciu umowy wystąpią okoliczności uzasadniające podwyższenie ceny Produktu, na które Sprzedający nie miał wpływu, takie jak np. podwyższenie cła, wprowadzenie opłat celnych dodatkowych, wprowadzenie innych obciążeń publicznoprawnych itp.
 • Ceny podawane przez Sprzedającego są cenami netto i zostaną podwyższone o należny podatek od towarów i usług w wysokości oraz z zgodnie z wymaganiami przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa.
 • Ceny podawane przez Sprzedającego nie uwzględniają kosztów transportu oraz jakichkolwiek opłat celnych ani innych ciężarów finansowych nałożonych na Produkty według prawa właściwego dla siedziby Kupującego.
 • Nieuregulowanie, choćby części należności w określonym terminie, upoważnia Sprzedającego do przerwania dostaw Produktów i wstrzymania realizacji już przyjętych zamówień, do czasu zapłaty przez Kupującego wszelkich wymaganych należności wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie. Sprzedający może uzależnić wykonanie nowego zamówienia złożonego przez Kupującego, który zalega z płatnościami lub opłaca faktury nieterminowo od wpłaty zaliczki na poczet nowego zamówienia Kupującego.
 • Jeżeli opóźnienie jakiejkolwiek płatności względem Sprzedającego przekroczy 14 dni, Sprzedający może odstąpić od umowy sprzedaży bez wyznaczania terminu dodatkowego. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za powstałą z tych przyczyn szkodę. Odstąpienie przez Sprzedającego od umowy nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń wobec Sprzedającego.
 • W razie opóźnienia z zapłatą ceny, Sprzedającemu należą się odsetki za czas opóźnienia, chociażby Sprzedający nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które Kupujący odpowiedzialności nie ponosi. Sprzedającemu należą się odsetki ustawowe, o ile inna wysokość odsetek nie zostanie określona w umowie. Obowiązek zapłaty odsetek nie wyłącza roszczenia o naprawienie szkody na zasadach ogólnych.
 • Wniesienie reklamacji nie zwalnia Kupującego z obowiązku dokonania płatności za Produkty w ustalonym terminie.

5. Dostawa i transport Produktów.

 • Dostawa Produktów zostanie zrealizowana w terminie określonym w ofercie, potwierdzeniu zamówienia lub zawartej przez Strony umowie.
 • Termin dostawy może ulec zmianie w przypadku:
  1. opóźnienia dostaw przez producenta lub dostawcę Sprzedającego;
  2. wstrzymania dostawy z przyczyn leżących po stronie Kupującego;
  3. opóźnienia Kupującego w zapłacie ceny;
  4. nieudzielenia Sprzedającemu przez Kupującego informacji niezbędnych do realizacji dostawy;
  5. działania siły wyższej.
  6. W takim przypadku termin dostawy ulegnie wydłużeniu o okres występowania takich okoliczności, z uwzględnieniem czasu koniecznego dla Sprzedającego do wznowienia dostawy. Kupującemu nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tytułu opóźnienia dostawy z przyczyn wymienionych powyżej.
 • Koszt i ryzyko transportu Produktów obciąża Kupującego.
 • Ryzyko uszkodzenia, zniszczenia lub utraty Produktu przechodzą ze Sprzedającego na Kupującego z momentem wydania mu go przez Sprzedającego, a w przypadku powierzenia Produktu przewoźnikowi wskazanemu przez Kupującego, z chwilą wydania Produktu przewoźnikowi, niezależnie od tego kto ponosi koszty transportu.
 • Kupujący ma obowiązek niezwłocznie po otrzymaniu Produktu dokonać starannego i dokładnego sprawdzenia zgodności dostarczonego Produktu z zamówieniem. Zobowiązany jest sprawdzić w szczególności: stan przesyłki, oraz jakość, ilość i asortyment dostarczonego Produktu, a także niezwłocznie (tj. najpóźniej do 3 dni robocze od odbioru Produktu) zgłosić przewoźnikowi oraz Sprzedającemu zastrzeżenia w tym zakresie sporządzając protokół niezgodności. Sprzedający zastrzega sobie prawo kontroli zgłoszonej szkody na miejscu dostawy.
 • Jeżeli Kupujący wydłuży ustalony termin dostawy lub w przypadku braku odbioru Produktów przez Kupującego w ustalonym przez Strony terminie, Sprzedający ma prawo obciążyć Kupującego kosztami transportu i kosztami magazynowania w wysokości 0,1% wartości sprzedaży za każdy dzień przechowywania.
 • Jeżeli Kupujący opóźnia się z odbiorem Produktu z magazynu Sprzedającego, o czas dłuższy niż 7 (słownie: siedem) dni albo nie dokonał w uzgodnionym terminie odbioru Produktu w innym uzgodnionym miejscu, Sprzedający wezwie Kupującego, do odbioru Produktu w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od daty otrzymania wezwania.
 • Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu opisanego w pkt. 7 Sprzedający jest uprawniony do oddania Produktu na przechowanie albo do przechowywania towaru we własnym magazynie, na koszt i ryzyko Kupującego. Koszty opłaty za bezumowne przechowywanie nieodebranego Produktu za każdy dzień przechowania - wynoszą 850,00 zł netto.

6. Dowód wywozu, podatek od towarów i usług.

 • Jeżeli Kupujący lub jego pełnomocnik, mający siedzibę poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej odbiera Produkt oraz transportuje lub wysyła go do kraju niewchodzącego w skład Unii Europejskiej, zobowiązany jest przedłożyć Sprzedającemu wymaganą przepisami podatkowymi kopię dokumentu, w którym urząd celny określony w przepisach celnych potwierdził wywóz Produktów poza terytorium Unii Europejskiej oraz z którego wynika tożsamość Produktu dostarczonego przez Sprzedającego z produktem wywiezionym poza terytorium Unii Europejskiej. Jeżeli dokument ten nie zostanie przez Kupującego przedstawiony w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu kalendarzowym odebrania Produktu, Sprzedający obciąży Kupującego kwotą podatku od towarów i usług według stawki właściwej dla sprzedaży krajowej dla dostarczanych towarów, wraz z należnymi odsetkami. Jeżeli dokument ten zostanie następnie przedstawiony przez Kupującego, Sprzedający skoryguje wcześniejsze obciążenie podatkiem od towarów i usług
 • W przypadku dostawy z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do innego państwa Unii Europejskiej, Kupujący zobowiązany jest podać Sprzedającemu swój ważny numer identyfikacji dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, pod jakim prowadzi działalność na terenie innego niż Polska kraju Unii Europejskiej oraz przedstawić dokumenty jednoznacznie potwierdzające, że dostarczone przez Sprzedającego Produkty zostały wywiezione z terytorium Polski i dostarczone do nabywcy na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w szczególności: dokumenty przewozowe otrzymane przez przewoźnika (spedytora) odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium Polski, z których jednoznacznie wynika, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium innego państwa Unii Europejskiej. W sytuacji braku listu przewozowego wskazanego powyżej, Kupujący zobowiązany jest przedstawić inne dokumenty jednoznacznie potwierdzające dostarczenie towarów do odbiorcy w kraju docelowym. Jeżeli powyższe dokumenty nie zostaną przedstawione przez Kupującego w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu kalendarzowym odebrania towarów, Sprzedający obciąży Kupującego kwotą podatku od towarów i usług według stawki właściwej dla sprzedaży krajowej dla dostarczanych towarów, wraz z należnymi odsetkami. Jeżeli dokument ten zostanie następnie przedstawiony przez Kupującego, Sprzedający skoryguje wcześniejsze obciążenie podatkiem od towarów i usług.
 • Sprzedający może wg własnego uznania dokonać sprzedaży poza terytorium Polski z naliczeniem podatku VAT, a po przesłaniu przez Kupującego dokumentów potwierdzających opuszczenie terytorium Polski i dotarcie do miejsca przeznaczenia, dokonać stosownej korekty faktury i dokonać odpowiedniego zwrotu kwoty z pierwotnej faktury lub dokonać stosownej kompensaty z należnościami przysługującymi mu od Kupującego.

7. Siła wyższa.

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za działanie siły wyższej, pod pojęciem której należy rozumieć zdarzenie, którego nie można było przewidzieć przy zachowaniu staranności wymaganej w stosunkach kupieckich, które jest zewnętrzne i któremu Sprzedający nie mógł się przeciwstawić działając z należytą starannością, w szczególności: strajk, walki wewnętrzne w kraj lub za granicą, blokada przejść granicznych, portów lub innych powszechnie używanych miejsc wjazdowych lub wyjazdowych, zakazy importu lub eksportu, trzęsienia ziemi, powodzie, epidemie i inne zdarzenia elementarnych sił przyrody, których Sprzedający nie mógł przewidzieć.

8. Kary umowne.

 • Kupujący zobowiązany jest do zapłaty Sprzedającemu kary umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Sprzedającego, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, w wysokości 20% ceny podwyższonej o należny podatek od towarów i usług. Zapłata kary umownej nie zwalnia Kupującego z obciążenia rzeczywistymi kosztami, które powstały do momentu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Sprzedającego.
 • Zapłata kary umownej nie wyłącza uprawnienia Sprzedającego do żądania odszkodowania przewyższającego jej wysokość na zasadach ogólnych.

9. Odpowiedzialność.

 • Sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z tym że odpowiedzialność ta jest ograniczona do szkody o rzeczywistym charakterze, wyłączając utracone korzyści. Sprzedający nie ponosi również odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe z powodu niewłaściwego doboru Produktów, ich niewłaściwego wykorzystania lub użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem bądź instrukcją obsługi i konserwacji, jak również jakiekolwiek szkody na których wystąpienie lub rozmiar wpływ miał stan i właściwości infrastruktury w ramach której Produkty mają być eksploatowane, w tym w szczególności tych jej elementów, z którymi Produkty mają być połączone.
 • W każdym przypadku odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu wszelkich szkód nieobjętych wyłączeniem zostaje ograniczona do rzeczywistej straty Kupującego, w wysokości nieprzekraczającej kwoty 100% wynagrodzenia umownego netto, przy czym ograniczenie to nie znajdzie zastosowania do szkód spowodowanych z winy umyślnej.
 • Jeżeli strony uzgodniły pisemnie dostawę Produktów lub materiałów niespełniających Polskich Norm lub innych norm technicznych lub bezpieczeństwa, bądź w przypadku przerabiania przez Sprzedającego Produktów na podstawie wskazówek lub rysunków Kupującego, Sprzedający nie odpowiada za wynikłe z tego szkody.
 • Za możliwości zastosowania i skutki wykorzystania Produktów dostarczonych przez Sprzedającego w określonych rozwiązaniach konstrukcyjnych Kupującego, odpowiada Kupujący, nawet, jeżeli Sprzedający był włączony jako doradca lub konsultant w przygotowanie konstrukcji i finalnego produktu Kupującego.
 • Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego z tytułu wad towaru wykonanego przez Kupującego z zastosowaniem Produktów dostarczonych przez Sprzedającego.

10. Gwarancja.

 • P.H.P.U. TA-NO, zwany dalej Gwarantem, udziela gwarancji, że produkt wolny jest od wad materiału i wykonania Odpowiedzialność Gwaranta nie obejmuje normalnego zużycia lub zniszczenia.
 • Gwarancja dla swojej ważności wymaga podpisania Karty Gwarancyjnej przez Kupującego. Uprawnionym z gwarancji jest posiadacz oryginalnej poprawnie wypełnionej Karty Gwarancyjnej.
 • Kupujący uprawniony jest do realizacji praw wynikających z gwarancji wyłącznie w oparciu o wystawioną przez Gwaranta kartę gwarancyjną i wyłącznie w przypadku przestrzegania zasad użytkowania i konserwacji sprzedawanego Produktu, określonych przez Gwaranta.
 • Gwarant udziela 12 miesięcznej gwarancji na sprzedawany Produkt liczonej od dnia zakupu Produktu, wskazanego w karcie gwarancyjnej.
 • Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia ujawnionych w okresie gwarancyjnym wad materiału lub wykonania zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszej Karcie Gwarancyjnej poprzez naprawę lub wymianę na urządzenie wolne od wad. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant.
 • Gwarancją objęte są wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących pierwotnie w sprzedanym Produkcie.
 • Gwarancja nie obejmuje wad powstałych z innych przyczyn, w tym w szczególności wad powstałych wskutek:
  1. nieprawidłowego użytkowania lub zastosowania Produktu;
  2. nieprawidłowego doboru Produktu do warunków użytkowania;
  3. nieprawidłowego montażu lub konserwacji;
  4. napraw lub ingerencji dokonanych przez Kupującego bądź osoby trzecie bez uprzedniej zgody Gwaranta lub niezgodnie ze wskazówkami udzielonymi przez Gwaranta;
  5. działania siły wyższej.
 • Wady będą usuwane w wyznaczonym serwisie Gwaranta w zależności od kategorii gwarancji udzielanej na dany typ urządzenia przez producenta. Termin gwarancji, jej zakres oraz miejsce świadczenia usług gwarancyjnych podane są w Specyfikacji Gwarancji Producenta.
 • W przypadku świadczenia usług gwarancyjnych uprawniony z gwarancji zobowiązany jest dostarczyć urządzenie na koszt własny.
 • Warunkiem korzystania z uprawnień gwarancyjnych jest dostarczenie lub okazanie urządzenia wraz z dowodem zakupu i oryginalną, poprawnie wypełnioną Kartą Gwarancyjną (tzn. zawierającą pieczęć firmową Gwaranta, numer dowodu zakupu, datę sprzedaży, nazwę i typ urządzenia, numer fabryczny, numer VIN, oznaczenie kategorii gwarancji, czytelny podpis osoby wystawiającej kartę oraz podpis kupującego).
 • Do każdego urządzenia wystawia się tylko jeden dokument Karty Gwarancyjnej w chwili sprzedaży nowego urządzenia w celu eksploatacji. Termin gwarancji biegnie od dnia tej sprzedaży. Wystawienie duplikatu wymaga zgody Gwaranta. Odpowiedzialność za błędy popełnione przy wypisywaniu Karty Gwarancyjnej ponosi Gwarant.
 • Gwarant udziela gwarancji, która obowiązuje tylko na terenie Polski. Naprawy gwarancyjne nie będę wykonywane poza granicą Polski. Wszelkie naprawy nawet w okresie gwarancji wykonywane poza granicą Polski obciążają Kupującego. W sytuacji, jeżeli Kupujący chce, aby Gwarant wykonał naprawę za granicą Polski naprawa taka będzie naprawą odpłatną w każdym zakresie, w tym odpłatne są części, robocizna, dojazd i inne. Koszty naprawy, o których mowa w zdaniu poprzednim określone zostaną przez Sprzedającego po zgłoszeniu Kupującego i płatne będą na podstawie rachunku wystawionego przez Sprzedającego.
 • Karta Gwarancyjna jest jedynym dokumentem, na podstawie którego, uprawniony z gwarancji może dochodzić swych praw na terenie Polski z tytułu udzielonej gwarancji. Ma ona charakter nadrzędny w stosunku do gwarancji fabrycznych, które mogą być zawarte w instrukcji obsługi lub innych dokumentach dołączonych do sprzedanego produktu.
 • Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa uprawnionego z gwarancji do domagania się zwrotu utraconych korzyści w związku z wadami urządzenia. Gwarant nie odpowiada za szkody w mieniu wyrządzone przez wadliwy produkt.
 • Gwarant zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia usług, jeśli ich wykonanie groziłoby naruszeniem przepisów dotyczących norm zawartych w posiadanym Świadectwie Zgodności WE.

11. Realizacja gwarancji.

 • Przed dostarczeniem produktu do naprawy gwarancyjnej uprawniony z gwarancji zobowiązany jest do skontaktowania się telefonicznie w celu weryfikacji faktycznego sprzętowego uszkodzenia produktu przez konsultantów technicznych Gwaranta, którzy pomogą rozwiązać problem lub potwierdzą konieczność przekazania produktu do serwisu.
 • Przy zgłaszaniu wadliwego produktu uprawniony z gwarancji powinien załączyć sporządzony w formie pisemnej dokładny opis objawów wadliwego działania produktu z uwzględnieniem środowiska pracy i sposobu w jaki się ujawniają.
 • Uprawniony z gwarancji zobowiązany jest do dostarczenia pisemnej informacji o jakichkolwiek zainstalowanych urządzeniu dodatkowych podzespołach przed wykonaniem usługi serwisowej. W przypadku braku takiej informacji ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia tych elementów ponosi uprawniony z gwarancji.
 • Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe podczas transportu produktu do serwisu oraz z serwisu do Kupującego.
 • W przypadku świadczenia usług gwarancyjnych w miejscu awarii produktu uprawniony z gwarancji zgłasza uszkodzenie telefonicznie lub pisemnie wraz z danymi osoby kontaktowej w celu umożliwienia uzyskania dalszych informacji dotyczących uszkodzenia. Po telefonicznej weryfikacji zgłoszenia przez konsultantów technicznych w umówionym terminie realizuje usługę gwarancyjną.
 • Gwarant dołoży wszelkich starań, aby usunięcie wady zostało wykonane w terminie do 14 dni od momentu otrzymania wadliwego produktu lub zgłoszenia w przypadku usług wykonywanych w miejscu uszkodzenia produktu. Gwarant zastrzega sobie prawo do wydłużenia tego terminu w przypadku konieczności importowania elementów do naprawy spoza terytorium Polski lub w innych uzasadnionych przypadkach.
 • Gwarant zastrzega sobie prawo do obciążenia uprawnionego z gwarancji kosztami usług serwisowych transportu, gdy uszkodzenie nie było objęte gwarancją lub nie wykryto żadnej wady, za którą odpowiedzialny jest Gwarant.
 • Kupujący zobowiązany jest do wykonywania czynności serwisowych produktu. Zaniechanie przez Kupującego wykonywania obowiązku, o którym mowa w zdaniu pierwszym powoduje wygaśnięcie uprawnień z gwarancji. Gwarant może odmówić wykonania usługi gwarancyjnej w przypadku stwierdzenia naruszenia plomb umieszczonych na produkcie lub podzespołach wchodzących w jego skład, niekompletności produktu, niezgodności lub niekompletności danych w dokumentacji, dokonywania nieautoryzowanych napraw, zmian konstrukcyjnych, używania produktu do celów niezgodnych z przeznaczeniem, przeciążania produktu oraz dokonywania przebudowy produktu przez nieuprawnione przez Gwaranta osoby.
 • Wymienione przez Gwaranta części oraz urządzenia stają się jego własnością.

12. Wyłączenia gwarancyjne.

 • Gwarancja nie ma zastosowania do podzespołów eksploatacyjnych ulegających naturalnemu zużyciu w wyniku eksploatacji (np. okładziny hamulcowe i ich elementy, linki hamulcowe i ich elementy, bieżnik opon, żarówki, zmiany zachodzące w wyniku działania promieniowania UV, itp.) objętych odrębną gwarancją, której treść podana jest na ulotkach dostarczonych wraz z tymi podzespołami eksploatacyjnymi.
 • Podzespoły i części eksploatacyjne należy reklamować u Sprzedającego okazując dowód zakupu.
 • Gwarancja dotyczy tylko produktu, na który została wydana.
 • Gwarancja nie obejmuje podzespołów innych producentów, zamontowanych w zakupionym produkcie lub dostarczonych wraz z nim. Warunki gwarancyjne na podzespoły i urządzenia innych producentów zostały określone przez tych producentów.
 • Gwarancja nie obejmuje również:
  1. uszkodzeń wynikłych ze zdarzeń losowych (uszkodzenia elektryczne, pożar, powódź, kolizje i wypadki komunikacyjne, itp.);
  2. uszkodzeń mechanicznych i wywołanych nimi wad;
  3. uszkodzeń wynikających z eksploatacji produktu w warunkach lub w sposób niezgodny ze specyfikacją producenta, w szczególności wynikających z przeciążania produktu;
  4. uszkodzeń powstałych z winy lub niewiedzy użytkownika;
  5. czynności opisanych w instrukcji obsługi, które uprawniony z gwarancji zobowiązany jest wykonać we własnym zakresie i na własny koszt;
  6. uszkodzeń transportowych powstałych podczas transportu produktu do naprawy;
  7. uszkodzeń powstałych w wyniku stosowania podzespołów i części eksploatacyjnych nie zalecanych przez producenta;
  8. wadliwego działania produktu spowodowanego konfliktem pomiędzy zamontowanymi samodzielnie podzespołami lub częściami;
  9. zjawisko śniedzi na powierzchniach świeżo galwanizowanych tzw. białej rdzy jest typowym zjawiskiem dla powierzchni ocynkowanych, biały nalot który obniża wartość estetyczną nie obniża wartości antykorozyjnej stali i nie podlega reklamacji.

13. Rękojmia.

Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu zostaje wyłączona.

14. Cesja.

Przelew wierzytelności przysługujących Kupującemu względem Sprzedającego jest dopuszczalny jedynie za uprzednią zgodą Sprzedającego wyrażoną w formie pisemnej..

15. Postanowienia końcowe.

 • Prawem właściwym dla niniejszych OWS jest prawo polskie.
 • Wszelkie spory powstałe pomiędzy stronami będą rozstrzygane zgodnie z przepisami prawa polskiego, z wyłączeniem Konwencji Wiedeńskiej o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów podpisanej w Wiedniu 11 kwietnia 1980 roku.
 • Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikłych na tle stosowania niniejszych OWS jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.
 • Nieważność lub bezskuteczność niektórych z postanowień niniejszych OWS nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień.
 • Sprzedający ma prawo przetwarzania danych osobowych Kupującego w celach związanych z realizacją umowy sprzedaży.
 • Wszelkie zmiany niniejszych OWS zamieszczane będą na stronie internetowej Sprzedającego - www.ta-no.com.pl. Zmienione OWS obowiązywać będą od daty ich publikacji na stronie internetowej Sprzedającego. Do umów zawartych przed zmianą OWS zastosowanie będą miały OWS w poprzednim brzmieniu.
 • W przypadku, gdy niniejsze OWS zostały sformułowane również w języku innym niż język polski, w razie sporu zastosowanie będą miały OWS w języku polskim.
 • Akceptując niniejsze OWS Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego oraz podmioty działające na jego zlecenie w kraju i zagranicą, w związku z realizacją umów sprzedaży Produktów oferowanych przez Sprzedającego.
 • Kupujący nie może bez zgody Sprzedającego przekazywać wiedzy i informacji uzyskanych w wyniku kontaktów handlowych ze Sprzedającym osobom trzecim w sprawach objętych tajemnicą handlową. Kupujący nie będzie w okresie trwania umowy oraz po jej ustaniu rozpowszechniać, ujawniać ani wykorzystywać również takich informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa Sprzedającego, ale których rozpowszechnienie, ujawnienie lub wykorzystanie mogłoby w jakikolwiek sposób zaszkodzić reputacji lub w inny sposób wyrządzić szkodę Sprzedającemu.
Kolonia Zawada, dn. 01.06.2013r.
Ostatnia aktualizacja, dn. 07.03.2020r.
Nawet 3 lata gwarancjiBezpłatny serwis w czasie gwarancjiNa wszystkie nasze pojazdy możesz uzyskać certyfikat TEMPO 100

Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjno Usługowe TA-NO Tadeusz Nockoski

97-200 Kolonia Zawada, ul. Główna 73/75, gm. Tomaszów Mazowiecki, Polska
tel. 447260370, e-mail: ta-no@ta-no.com.pl

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem
Prawa autorskie © 2024 TA-NO. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Please publish modules in offcanvas position.